32 Ourense: Relación de indicadores      
Valor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteÁmbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
Estrutura produtiva
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
Sector exterior
Sector exterior. Principales orígenes/destinos
Sector exterior. Principales productos
Economía
Indicadores xerais de competitividade
Indicadores