36 Pontevedra: Relación de indicadores      
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteÁmbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
     Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor
     Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións 
     Enquisa de poboación activa (EPA)
     Afiliacións á Seguridade Social
     Afiliacións á Seguridade Social (mensual)
     Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato
     Contratos rexistrados segundo modalidade
Estrutura produtiva
     Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes
     Indicadores de servicios. Turismo
     Servizos financeiros
     Directorio de empresas e unidades locais
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
     Sociedades mercantís constituídas
     Sociedades mercantís constituídas segundo actividade
     Sociedades mercantís constituídas segundo grupo de actividade
Sector exterior
     Comercio exterior e intracomunitario por áreas
     Comercio exterior e intracomunitario por países
     Comercio exterior e intracomunitario por Grupos TARIC
     Comercio exterior e intracomunitario
     Comercio exterior e intracomunitario (anual)
     Comercio exterior e intracomunitario por divisións CNAE
Sector exterior. Principales orígenes/destinos
     Comercio exterior con Alemaña
     Comercio exterior con Arxentina
     Comercio exterior con Bélxica
     Comercio exterior con China
     Comercio exterior con Eslovaquia
     Comercio exterior con Estados Unidos
     Comercio exterior con Francia
     Comercio exterior con Italia
     Comercio exterior con Marrocos
     Comercio exterior con México
     Comercio exterior con Países Baixos
     Comercio exterior con Perú
     Comercio exterior con Polonia
     Comercio exterior con Portugal
     Comercio exterior con Reino Unido
Sector exterior. Principales productos
     01 Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas
     03 Pesca e acuicultura
     06 Extracción de cru de petróleo e gas natural
     10 Industria da alimentación
     13 Industria téxtil
     14 Confección de roupa de vestir
     15 Industria do coiro e do calzado
     19 Coquerías e refinación de petróleo
     20 Industria química
     24 Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes
     25 Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento
     27 Fabricación de material e equipamento eléctrico
     28 Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n
     29 Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques
Economía
     Produto interior bruto municipal
     Valor engadido bruto por comarca e rama de actividade
     Valor engadido bruto por comarca e rama de actividade. Ratios
Indicadores xerais de competitividade
     Crecemento. Empresas industriais
     Evolución nos mercados. Cota de exportacións mundial e intracomunitaria
     Evolución nos mercados. Cota de importacións mundial e intracomunitaria
     Evolución nos mercados. Taxa de cobertura
     Factores territoriais de competitividade. Consumos de enerxía eléctrica
Indicadores
     Benestar e condicións de vida