12 Galicia: Relación de indicadores
12 Galicia: Relación de indicadores      
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteámbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
     Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor
     Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións 
     Enquisa de poboación activa (EPA)
     Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral
     Afiliacións á Seguridade Social segundo réxime
     Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato
     Contratos rexistrados segundo modalidade
     Enquisa conxuntural aos fogares
     Conflitividade laboral
Estrutura produtiva
     Contas de produción e explotación. Total economía
     Contas de produción e explotación. Industria manufactureira
     Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes
     Indicadores de servicios. Turismo
     Servizos financeiros
     Directorio de empresas e unidades locais
     Clima empresarial
     Índice de Producción Industrial (IPI) por destino económico dos bens
     Índice de Producción Industrial (IPI) por actividades da CNAE-09
     Contas económicas anuais
     Contas económicas trimestrais. Índices de volume encadeados
     Contas económicas trimestrais. Prezos correntes
     Contas económicas trimestrais. Emprego
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
     Sociedades mercantís constituídas
     Sociedades mercantís constituídas segundo actividade
     Sociedades mercantís constituídas segundo grupo de actividade
Entidades de crédito
     Oficinas de entidades de crédito
     Depósitos do sector privado en entidades de crédito
     Créditos en entidades de crédito
Sector exterior
     Comercio exterior e intracomunitario por áreas
     Comercio exterior e intracomunitario por países
     Comercio exterior e intracomunitario por Grupos TARIC
     Comercio exterior e intracomunitario
     Comercio exterior e intracomunitario (anual)
     Comercio exterior e intracomunitario por divisións CNAE
Economía
     Produto interior bruto municipal
     Valor engadido bruto por comarca e rama de actividade
     Valor engadido bruto por comarca e rama de actividade. Ratios
Indicadores xerais de competitividade
     Crecemento. VEB industrial
     Crecemento. Produción industrial
     Crecemento. Empresas industriais
     Variación relativa con respecto ao conxunto da economía. VEB industrial sobre VEB total
     Variación relativa con respecto ao conxunto da economía. Emprego industrial sobre emprego total
     Produtividade e custos. Custo laboral por traballador e mes
     Gasto en I+D. Gasto interno total
     Gasto en I+D. Gasto en I+D en % do PIB
     Innovación
     Propiedade industrial
     Evolución nos mercados. Cota de exportacións mundial e intracomunitaria
     Evolución nos mercados. Cota de importacións mundial e intracomunitaria
     Investimentos
     Factores territoriais de competitividade. Tráfico portuario de mercadorías
     Factores territoriais de competitividade. Tráfico aeroportuario de mercadorías
     Factores territoriais de competitividade. Cobertura banda ancha
     Factores territoriais de competitividade. Consumos de enerxía eléctrica
Indicadores
     Benestar e condicións de vida
     Actividade empresarial
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión